Mynd i'r cynnwys

Cameo: Ysgol Headlands

Yn Ysgol Headlands, mae’r uwch dîm arwain yn cynnig arweinyddiaeth strategol hynod effeithiol i’r ysgol. Mae arweinwyr ar bob lefel yn deall eu rolau a’u cyfrifoldebau’n dda. Mae arweinwyr yn cyfleu gweledigaeth glir, yn rhannu ymrwymiad cryf i wella’r ysgol yn barhaus ac mae ganddynt ddisgwyliadau uchel o ran cyrhaeddiad ac ymddygiad disgyblion. O ganlyniad, mae gan uwch arweinwyr ddealltwriaeth gywir o gryfderau’r ysgol a’i meysydd i’w gwella.

Mae staff ar draws yr ysgol yn rhannu ymrwymiad cryf i ddysgu proffesiynol ac yn elwa ar gyfleoedd gwerthfawr i nodi a rhannu arfer dda. Mae hyn wedi helpu’r ysgol i wneud gwelliannau pwysig, er enghraifft i gryfhau’r ymagwedd therapiwtig integredig.