Mynd i'r cynnwys

Cydweithio effeithiol i deilwra systemau a phrosesau i anghenion Rhondda Cynon Taf

Mae uwch arweinwyr yn Rhondda Cynon Taf yn cyfleu eu blaenoriaethau ar gyfer gwella ysgolion yn glir, fel yr amlinellir yn y cynllun strategol addysg cyfredol. Mae uwch arweinwyr a swyddogion yn cydweithio’n rhagweithiol â’r consortiwm rhanbarthol i deilwra systemau a phrosesau i anghenion yr awdurdod lleol. Er enghraifft, maent yn rhoi adborth manwl ar addasrwydd prosesau adrodd o ran rhannu gwybodaeth am y cymorth a’r her y mae’r gwasanaeth rhanbarthol yn eu cynnig i bob ysgol ac UCD. O ganlyniad, erbyn hyn, mae gofynion penodol i bartneriaid gwella adrodd ar effeithiolrwydd prosesau hunanwerthuso a chynllunio gwelliant ysgol neu UCD, yn ogystal ag ansawdd yr addysgu a’r arweinyddiaeth.