Mynd i'r cynnwys

Cyfathrebu rhwng rhieni / gofalwyr sy’n ffoaduriaid ac yn geiswyr lloches ac Ysgol Uwchradd Cathays, Caerdydd

Mae Ysgol Uwchradd Cathays wedi rhoi pecynnau cymorth pwrpasol ar waith ar gyfer disgyblion a’u rhieni neu ofalwyr, sy’n darparu ar gyfer eu hanghenion emosiynol a dysgu, yn codi eu dyheadau ac yn eu paratoi ar gyfer y dyfodol.

Mae cydweithio yn helpu sefydlu ymddygiadau cadarnhaol wrth i ddisgyblion sy’n ffoaduriaid ac yn geiswyr lloches ddechrau ymgynefino â ffordd newydd o fyw. Rhoddir blaenoriaeth i gyfathrebu rheolaidd dwy ffordd rhwng yr ysgol a’r teuluoedd neu’r gofalwyr. Mae gweithio mewn partneriaeth yn y modd hwn yn sicrhau dull cyson ar gyfer disgyblion yn yr ysgol ac yn y cartref. Mae’r ysgol a’r rhieni neu’r gofalwyr hefyd yn elwa ar ddealltwriaeth glir ac amserol o anghenion y plant ac unrhyw heriau fel y maent yn codi. Mae disgwyliadau uchel yr ysgol yn helpu sicrhau bod disgyblion sy’n ffoaduriaid ac yn geiswyr lloches wedi eu paratoi’n dda ar gyfer eu llwybrau yn y dyfodol.

At ei gilydd, mae’r disgyblion hyn yn llwyddo i gyflawni eu nodi, er enghraifft trwy fynd ymlaen i astudio mewn prifysgol neu ddechrau eu busnesau eu hunain.