Mynd i'r cynnwys

Darparwr: Cymuned Ddysgu Abertyleri

Lefel gweithgarwch dilynol: Gwelliant sylweddol / Mesurau arbennig

Tynnwyd: Chwefror 2022

Yng Nghymuned Ddysgu Abertyleri, ar ôl cyfnod o ansefydlogrwydd staffio, mae’r pennaeth a’r uwch dîm arwain yn darparu arweinyddiaeth gref sydd wedi ymrwymo i sicrhau addysgu a darpariaeth o ansawdd uchel ar gyfer disgyblion o bob oed. Fe wnaethant gryfhau’r trefniadau ar gyfer hunanwerthuso a chynllunio gwelliant ar draws yr ysgol. O ganlyniad i fonitro mwy cadarn a dysgu proffesiynol priodol, mae addysgu ar draws yr ysgol wedi gwella, a chafodd hynny effaith gadarnhaol ar gynnydd, ymddygiad ac agweddau disgyblion at ddysgu. Mae dealltwriaeth dda gan y staff o’r hyn a ddisgwylir ganddynt, a’r hyn y gallan nhw ei ddisgwyl gan arweinwyr. Mae hyn wedi helpu gwella morâl staff, creu ymdeimlad o waith tîm ar draws yr ysgol a chodi disgwyliadau o ran beth gall disgyblion ei gyflawni. Hefyd, cryfhaodd arweinwyr eu trefniadau ar gyfer ymgynghori â disgyblion ynglŷn â llawer o agweddau ar waith yr ysgol, a arweiniodd at newidiadau nodedig i ddarpariaeth yr ysgol a gwelliant cyffredinol.