Mynd i'r cynnwys

Darparwr: Ysgol Gynradd Bryn Celyn

Lefel gweithgarwch dilynol: Gwelliant sylweddol / Mesurau arbennig

Tynnwyd: 2014 ac ailymwelwyd yn 2022

Cafodd Ysgol Gynradd Bryn Celyn yng Nghaerdydd ei rhoi yn y categori gwelliant sylweddol, ac yna mesurau arbennig, yn dilyn ei harolygiad craidd yn 2011. Mae’r ysgol yn gwasanaethu ardal lle ceir difreintedd sylweddol, a rhyw 74% yw cyfran y disgyblion sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim. Tynnwyd yr ysgol o weithgarwch dilynol statudol yn 2014, yn dilyn tair blynedd o fonitro gan Estyn a chymorth dwys ar gyfer yr awdurdod lleol a chonsortiwm rhanbarthol.

Pan ddychwelydd arolygwyr yn 2022 i gwblhau arolygiad craidd, roedd yr ysgol wedi gwella’n nodedig ac nid oedd angen unrhyw weithgarwch dilynol arni. Roedd bron yr holl staff wedi aros yn yr ysgol, gan gynnwys y pennaeth, gan greu diwylliant o gydweithio cydlynus gyda ffocws da. Mae arweinwyr wedi sefydlu partneriaeth gref â rhieni sydd wedi bod yn hynod lwyddiannus io ran codi dyheadau disgyblion. Canfu arolygwyr ffocws cryfach o lawer ar gyflawniad disgyblion ac, o ganlyniad, gwelliannau sylweddol a oedd wedi’u hymgorffori’n dda yn ansawdd addysgu ac arfer yn yr ystafell ddosbarth.