Mynd i'r cynnwys

Darparwr: Ysgol Gynradd Plasnewydd

Lefel gweithgarwch dilynol: Mesurau arbennig

Tynnwyd: Hydref 2021

Rhoddwyd Ysgol Gynradd Plasnewydd yn y categori mesurau arbennig yn dilyn yr arolygiad craidd yn 2018. Tynnwyd yr ysgol o weithgarwch dilynol pellach yn 2021. Yn dilyn cyfnod arwain cythryblus, mae’r holl staff bellach yn deall ac yn derbyn eu rolau a’u cyfrifoldebau, ond maent yn gwybod y byddant yn cael eu dal yn atebol am unrhyw danberfformiad, lle bo’n briodol. Mae athrawon a staff cymorth yn gwerthfawrogi’r cymorth, yr hyfforddiant a’r mentora a dderbyniant gan arweinwyr i’w helpu i wneud eu gorau ar gyfer y disgyblion yn eu dosbarthiadau. Bellach, mae’r hyder gan arweinwyr i fynd i’r afael yn gadarn ag unrhyw danberfformiad. Fodd bynnag, maent yn sicrhau hefyd eu bod yn cydbwyso mynd i’r afael â thanberfformiad â chymorth ar gyfer eu cydweithwyr, er enghraifft pan fydd athrawon yn symud i ddosbarthiadau mewn grwpiau oed anghyfarwydd, neu pan fydd staff dros dro yn cyflenwi dros absenoldeb.

Mae’r cydweithio hwn rhwng staff ac arweinwyr, ynghyd â disgwyliadau uchel, clir gan bawb i wneud eu gorau, wedi cyfrannu at welliannau’r ysgol dros gyfnod. Gyda’i gilydd, mae’r camau gweithredu hyn wedi helpu adeiladu diwylliant lle mae’r holl staff yn awchus ynglŷn â’u cyfrifoldeb craidd dros addysg a chynnydd disgyblion yn eu dosbarth, ac ar draws yr ysgol. Mae’r diwylliant hwn a rennir yn cynorthwyo pawb i fod yn ‘#falch i fod yn Plas’.