Mynd i'r cynnwys

Gwasanaethau cymorth wedi’u hatgyfnerthu trwy ‘Teulu Môn’, Ynys Môn

Mae Ynys Môn yn darparu un man cyswllt, sef ‘Teulu Môn,’ ar gyfer yr holl blant, teuluoedd a gweithwyr proffesiynol cysylltiedig sydd angen cymorth ychwanegol. Maent yn darparu ystod o wasanaethau, gan gynnwys gwybodaeth, cyngor a chymorth. Mae penaethiaid lleol yn gwerthfawrogi’r un man cyswllt hwn gan eu bod yn gallu cyfeirio teuluoedd sy’n ffoaduriaid ac yn geiswyr lloches at ystod o wasanaethau cymorth. Mae’r dull cydgysylltiedig hwn yn hyblyg, ac mae aelodau staff yn barod i addasu’r ddarpariaeth yn unol â beth sydd orau ar gyfer lles pob teulu.

I ychwanegu at waith y gwasanaeth hwn, mae’r awdurdod lleol wedi hyrwyddo defnydd o ddull ‘sy’n ystyriol o drawma’ ar draws pob ysgol. Mae’r hyfforddiant cysylltiedig wedi rhoi sylfaen gadarn i ysgolion feithrin perthnasoedd â phlant bregus a’u teuluoedd.