Mynd i'r cynnwys

Gweithgareddau hunanwerthuso a chynllunio ar gyfer gwella cadarn, Ysgol Coedcae

Mae gan y rhan fwyaf o arweinwyr ddealltwriaeth gadarn o’r cryfderau a’r meysydd i’w datblygu penodol ar gyfer eu meysydd cyfrifoldeb, a gasglwyd o ystod o weithgareddau hunanwerthuso cadarn sy’n canolbwyntio’n graff ar gynnydd a lles disgyblion. Mae hyn yn eu helpu i gynllunio ar gyfer gwella yn fanwl, nodi anghenion datblygiadol mewn modd amserol ac addasu darpariaeth yn unol â hynny. Mae arweinwyr ar bob lefel yn defnyddio amrywiaeth helaeth o ddata’n dda. Mae hyn yn eu helpu i fonitro cynnydd disgyblion yn ofalus a rhoi llawer o ymyrraethau amserol a hynod fuddiol ar waith. Yn ogystal, caiff safbwyntiau disgyblion a chysylltiadau sefydledig â rhieni a’r gymuned ehangach eu defnyddio’n dda i werthuso a chryfhau gwaith yr ysgol.