Mynd i'r cynnwys

Gwella presenoldeb yn Ysgol Uwchradd Gatholig St Alban

Mae gan Ysgol Uwchradd Gatholig St Alban ffocws clir a chadarn ar wella presenoldeb ei disgyblion. Mae arweinwyr yn pwysleisio pwysigrwydd datblygu perthnasoedd cadarnhaol a chefnogol gyda theuluoedd ac yn ystyried hyn fel allwedd i wella presenoldeb. Mae’r ysgol yn cyfathrebu pwysigrwydd presenoldeb da i rieni yn rheolaidd gan ddechrau hyn yn noson trosglwyddo blwyddyn 6. Pan mae disgyblion yn ymuno â’r ysgol ym mlwyddyn 7, mae tiwtoriaid dosbarth yn anfon ebost croesawu i gartref pob disgybl er mwyn sefydlu perthynas gyda rhieni. Mae Swyddog Lles ac Ymgysylltu yr ysgol yn cysylltu’n fuan i gynnig cymorth i rieni os yw presenoldeb disgybl yn dechrau peri pryder. Dilynir hyn gydag ymweliadau i’r cartref gan dîm lles yr ysgol. Mae’r ysgol yn darparu gwybodaeth am bresenoldeb disgyblion unigol gan gysylltu hyn gyda’u cynnydd a thanlinellu effaith presenoldeb gwael ar ddisgyblion. Mae rhieni yn gwerthfawrogi’r gefnogaeth gan gydweithio yn agos gyda’r Swyddog Lles ac Ymgysylltu.

Mae’r ysgol wedi datblygu ei system gyfathrebu i sicrhau bod gan diwtoriaid dosbarth, penaethiaid blwyddyn, uwch arweinwyr, y tîm ymgysylltu lles a’r llywodraethwyr ddealltwriaeth drylwyr o ddata presenoldeb a’r ymyraethau sydd eu hangen. Mae system ymateb graddoledig gan gynnwys rolau a chyfrifoldebau clir. Mae penaethiaid blwyddyn yn cael cyfarfodydd wythnosol i werthuso pa gynnydd a wnaethpwyd mewn presenoldeb (blwyddyn flaenorol, tymor, wythnos) ac mae cyfarfodydd rheolwr llinell yn cael eu defnyddio i fonitro cynnydd a gwerthuso a newid strategaethau fel bo angen.

O ganlyniad i’r strategaethau hyn, mae disgyblion yn mwynhau dod i’r ysgol ac mae hyn yn cael ei adlewyrchu yn dda yn eu lefelau presenoldeb. Mae bron pob disgybl yn falch o gael perthyn i ysgol gynhwysol sydd yn hyrwyddo gwerthoedd parch, cwrteisi a charedigrwydd.