Mynd i'r cynnwys

Helpu disgyblion sy’n ffoaduriaid ac yn geiswyr lloches a’u teuluoedd i integreiddio yn Ysgol Gymunedol Plascrug, Ceredigion

Dros y degawd diwethaf, mae Ysgol Gynradd Plascrug wedi dod yn noddfa groesawgar a gwerthfawr yn gynyddol ar gyfer plant sy’n ffoaduriaid a’u teuluoedd. Mae’r ysgol wedi darparu ar gyfer ffoaduriaid o Syria, Affganistan ac Wcráin, ochr yn ochr â phlant o wledydd eraill, ac wedi eu helpu i integreiddio’n ddi-dor i’w bywyd yng Nghymru.

Mae staff yr ysgol yn cynnwys dau gynorthwyydd addysgu sydd, gan eu bod yn rhugl mewn Arabeg, yn gallu helpu disgyblion o amrywiaeth o wledydd i deimlo’n gartrefol. Yn ychwanegol, mae’r awdurdod lleol yn cyflogi cyn athro Saesneg o Wcráin, sy’n ffoadur ei hun, sy’n gweithio’n agos gyda phlant sy’n newydd i’r ardal ac angen help i integreiddio. Caiff gwaith pob un o’r aelodau staff hyn ei werthfawrogi’n fawr gan y disgyblion, aelodau staff eraill a chymuned ehangach yr ysgol. Mae un wedi dysgu Cymraeg i safon dda ac yn gwasanaethu fel model rôl da ar gyfer y disgyblion.

Un o nodweddion nodedig yr ysgol yw’r ffordd y mae teuluoedd o ystod amrywiol o ddiwylliannau, gan gynnwys ffoaduriaid a cheiswyr lloches, yn cyfrannu at gymuned yr ysgol. Mae ffoaduriaid sy’n oedolion yn helpu cynnal agweddau ar adeiladau a thir yr ysgol. Yn noson ryngwladol flynyddol hynod boblogaidd yr ysgol, mae teuluoedd o bob cwr o’r byd yn cynnig amrywiaeth o fwydydd traddodiadol wedi’u coginio gartref i ddathlu integreiddio amlddiwylliannol.

Mae uned anogaeth ‘PLAS’ yr ysgol yn darparu’n dda ar gyfer anghenion disgyblion, gan gynnwys y rhai sy’n siarad Saesneg fel iaith ychwanegol. Mae pwyslais yr ysgol ar anogaeth yn llwyddo i alluogi ffoaduriaid i nid yn unig ymgynefino ond ffynnu ochr yn ochr â’u ffrindiau o Gymru. Mae ‘diwrnodau empathi’ yn meithrin synnwyr o gydymdeimlad ymhlith yr holl ddisgyblion, tuag at y rhai sydd wedi dioddef, ac yn parhau i ddioddef, o effeithiau rhyfel ac erledigaeth.

Ochr yn ochr â ffocws ar ddatblygu medrau cyfathrebu Saesneg y disgyblion, mae’r ysgol yn helpu ffoaduriaid a cheiswyr lloches yn effeithiol i ymddiddori yn y Gymraeg, a’i pharchu. Mae disgyblion a’u rhieni yn ymdrechu i ddysgu’r iaith a gall ychydig ohonynt siarad yn fedrus fel dysgwyr.