Mynd i'r cynnwys

Hyrwyddo lles ac iechyd meddwl disgyblion yn Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam

Ar ôl y tarfu yn sgil y pandemig, mae arweinwyr yn Ysgol Morgan Llwyd yn rhoi sylw manwl i hyrwyddo lles ac iechyd yr holl ddisgyblion. Elfen nodedig o waith yr ysgol yw’r cymorth cryf a chadarnhaol a roddir i’r disgyblion mwyaf bregus trwy’r ‘Hwb Bugeiliol’. Mae’r staff yn yr Hwb yn cydweithio’n effeithiol ag asiantaethau allanol perthnasol fel y Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed (CAMHS) a’r gwasanaethau cymdeithasol, er mwyn cynnig cymorth personol i ddisgyblion a’u teuluoedd.

Mae’r ysgol yn llwyddo i gynorthwyo disgyblion sydd ag anghenion emosiynol ac ymddygiadol dwys neu sy’n absennol yn barhaus, gan sicrhau eu bod yn parhau i ymgysylltu â’u haddysg tan ddiwedd Blwyddyn 11.