Mynd i'r cynnwys

Deall anghenion unigol plant ym Meithrinfa Ddydd Meadowbank, Y Fenni, Sir Fynwy

Mae gan ymarferwyr wybodaeth helaeth am anghenion unigol plant. Maent yn cynnal arsylwadau fel rhan o’r sesiwn ddyddiol ac yn defnyddio’r wybodaeth a gesglir i lywio eu cynllunio a’r camau nesaf yn nysgu unigol plant. Mae gan ymarferwyr ddealltwriaeth ragorol o anghenion pob plentyn, gan gynnwys y rhai sydd ag anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion sy’n dod i’r amlwg. Mae’r Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (CADY) yn cynnig cyngor ac arweinyddiaeth effeithiol ar bob mater sy’n ymwneud ag ADY. Gwna ymarferwyr ddefnydd da o’r cysylltiadau a ffurfiwyd â gwasanaethau arbenigol, fel Swyddog Arweiniol ADY y Blynyddoedd Cynnar yr awdurdod lleol a gweithwyr proffesiynol iaith a lleferydd. Mae ymarferwyr yn ymgysylltu’n dda â rhieni wrth nodi targedau unigol y plant ac adolygu eu cynnydd.