Mynd i'r cynnwys

Rôl y corff llywodraethol mewn hunanwerthuso yn Ysgol Plas Brondyffryn, Sir Ddinbych

Roedd dwy ysgol arbennig yn rhan o’n hadolygiad thematig ar lywodraethwyr ysgol.

Yn Ysgol Plas Brondyffryn, nodom fod gan y corff llywodraethol system sefydledig ar waith i hunanwerthuso ei heffeithiolrwydd. Bob blwyddyn, mae llywodraethwyr yn cwblhau gweithgaredd hunanwerthuso, sy’n eu galluogi i nodi meysydd i’w gwella ar gyfer y corff llywodraethol ei hun. O ganlyniad, cydnabu llywodraethwyr yr angen iddynt fod â phresenoldeb cryf yn yr ysgol a chyfrannu at gasglu tystiolaeth uniongyrchol. Arweiniodd hyn atynt yn diwygio ac ehangu rôl eu llywodraethwyr cyswllt ac mae wedi cryfhau gallu’r corff llywodraethol i werthuso’r cynnydd mae’r ysgol yn ei wneud yn erbyn y blaenoriaethau yn y cynllun gwella ysgol.