Mynd i'r cynnwys

Rôl Ysgol Uwchradd Llanwern, Casnewydd fel Ysgol Hyb i Wcreiniaid

Mae Cyngor Dinas Casnewydd wedi dynodi Ysgol Uwchradd Llanwern ac Ysgol Gynradd Milton yn Ysgolion Hyb i Wcreiniaid. Mae’r dull hwn yn hwyluso cymorth newydd-ddyfodiaid o Wcráin gan deuluoedd sefydledig o Wcráin, yn ogystal â staff cymorth dynodedig.

Mae cynorthwyydd addysgu dwyieithog yn gweithio gyda phob dysgwr yn Ysgol Uwchradd Llanwern i nodi eu diddordebau a’r pynciau y gwnaethant eu hastudio a’u mwynhau yn y gorffennol. Maent yn eu hannog i ddilyn y rhain ymhellach, er enghraifft trwy ymgysylltu â gweithgareddau allgyrsiol perthnasol. Defnyddir asesiadau i sefydlu dysgu blaenorol disgyblion o ran eu gwybodaeth, eu medrau a’u nodau, gan gynnwys eu gallu ieithyddol. Darperir strategaethau dysgu unigol ar gyfer disgyblion, ac fe gânt eu partneru â chyfeillion sy’n eu cynorthwyo yn ystod eu hwythnos gyntaf yn eu hysgol newydd.

Mae’r cynorthwyydd addysgu dwyieithog hefyd yn sefydlu cysylltiadau cryf â rhieni ac yn chwarae rôl allweddol ym mhob cyfarfod derbyn. Mae’n cefnogi integreiddio pob disgybl i’w ysgol newydd trwy gysylltu’n agos â’r pennaeth, y pennaeth blwyddyn a’r athro dosbarth i helpu sefydlu perthnasoedd cadarnhaol a chefnogol. Mae’n gweithio gyda rhieni i sicrhau eu bod yn deall sut mae plant yn mynd ati i gaffael iaith newydd a’u bod yn deall y gwahaniaethau rhwng system addysg Cymru a’r un yn Wcráin.