Mynd i'r cynnwys

Trochi yn y Gymraeg ar gyfer ffoaduriaid yn Ysgol Gynradd Llanfairpwll ac Ysgol Y Borth, Ynys Môn

Rhoddir cyfnod cychwynnol i ffoaduriaid a cheiswyr lloches sy’n cyrraedd yn yr ysgolion fel eu bod yn ymgynefino â’u hamgylchedd newydd ac yn datblygu eu hyder. Mae staff yn yr ysgolion yn rhoi croeso cynnes ac yn dathlu mamieithoedd y disgyblion hyn a’u diwylliannau cartref.

Wedyn, mae’r disgyblion yn mynychu Canolfan Newydd-ddyfodiaid Môn ym Moelfre. Ar ôl y cyfnod hwn, mae’r disgyblion yn dychwelyd i’w hysgolion ac mae athro o’r uned iaith yn ymweld â nhw yn rheolaidd i barhau i’w cynorthwyo i ddysgu Cymraeg. Mae hyn yn rhoi parhad i’r disgyblion ac yn helpu’r ysgolion i ddarparu ar gyfer anghenion unigol y disgyblion yn ogystal. Mae’r ddarpariaeth hon yn effeithiol iawn ac yn adeiladu’n dda ar y gwaith trochi iaith cychwynnol. Caiff medrau Saesneg y disgyblion eu datblygu trwy weithgareddau integredig yn yr ysgol.

O ganlyniad, mae’r disgyblion sy’n ffoaduriaid yn y ddwy ysgol wedi gwneud cynnydd cryf â’u medrau iaith. Mae’r disgyblion hyn, nad oeddent yn medru unrhyw Gymraeg ac yr oedd eu gallu yn Saesneg yn gyfyngedig pan gyrhaeddon nhw, bellach yn gallu siarad y ddwy iaith yn hyderus gyda lefel dda o ruglder.