Mynd i'r cynnwys

Y panel darpariaeth a chymorth ysgol yn Ysgol Sant Christopher, Wrecsam

Sefydlodd staff yn Ysgol Sant Christopher banel darpariaeth a chymorth o ganlyniad i’r newidiadau cyflym o ran cymhlethdod anghenion disgyblion yn gysylltiedig â rhoi Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 ar waith. Nododd arweinwyr fod angen i’r ysgol ddatblygu ei chymorth ar gyfer lles dysgwyr a’i hymagwedd at ddysgu proffesiynol staff yn gyflym hefyd er mwyn rheoli’r heriau hyn. Caiff y fforwm amlddisgyblaethol hwn ei ddefnyddio i ystyried yn fanwl y cymorth y mae’r ysgol yn ei ddarparu i fodloni anghenion disgyblion. Pan fydd yn gwneud atgyfeiriadau i bartneriaid allanol, gwneir yn siŵr fod y rhain yn briodol. O ganlyniad, dywed arweinwyr bod staff yn teimlo’n fwy hyderus wrth gynllunio ar gyfer anghenion disgyblion ag ystod o anghenion ychwanegol cymhleth a’u bodloni. Erbyn hyn, mae’r ysgol mewn sefyllfa gref i gefnogi disgyblion, rhieni ac aelodau staff wrth i broffil y garfan disgyblion newid.