Mynd i'r cynnwys

Ymagwedd amlasiantaethol at gymorth cyfannol, sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn yn Sir y Fflint

Mae awdurdod lleol Sir y Fflint yn cydnabod bod pob teulu yn unigryw, gyda’i ddiwylliant, ei hanes a’i brofiadau addysgol ei hun, yn ogystal ag anghenion tai, meddygol a chymdeithasol. Maent yn darparu ymagwedd gyfannol ac amlasiantaethol sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn i ddiwallu anghenion pob teulu sy’n ffoaduriaid ac yn geiswyr lloches.

  • Tîm Ymateb Rheoli Brys (EMRT) – yn dod ag uwch arweinwyr sy’n gyfrifol am addysg, gwasanaethau cymdeithasol, iechyd, tai, yr heddlu, cyfathrebu, diogelwch rhag tân, yr Adran Gwaith a Phensiynau a chyllid, at ei gilydd. Mae hyn yn rhoi gwybodaeth amserol i wasanaethau addysgol gan alluogi ymateb cyflym i anghenion sy’n newid gan wahanol deuluoedd.
  • Tîm Ymateb Addysg ac Ieuenctid – yn cefnogi derbyn i ysgolion, cludiant, tîm chwarae, gwasanaethau ieuenctid, gwasanaethau gwybodaeth i deuluoedd a chydweithio gan ystod o wasanaethau cynhwysiant, er enghraifft addysgu Saesneg fel Iaith Ychwanegol (SIY), cwnsela ac ADY.
  • Y Groes Goch Brydeinig – yn darparu gwasanaethau cyfeiriadu ar gyfer ffoaduriaid o Wcráin ac Affganistan.
  • Dysgu oedolion yn y gymuned – yn rhoi mynediad at addysg a hyfforddiant ar gyfer rhieni sy’n ffoaduriaid ac yn geiswyr lloches.
  • Gwasanaethau ieuenctid – yn darparu ystod o weithgareddau cymunedol ar gyfer rhieni a phlant sydd ar wasgar ledled y sir i hwyluso rhwydweithio â’u cydwladwyr.