Mynd i'r cynnwys

Cyfeirnodau

Arolygiaeth Prawf EM, Estyn, Ofsted (2022). A joint inspection of education, training and employment services in youth offending teams in England and Wales. Manceinion: Arolygiaeth Prawf EM. [Ar-lein]. Ar gael o: https://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmiprobation/inspections/ete-thematic/

Asbury, K. (2021) How is COVID-19 affecting the mental health of children with Special Educational Needs and Disabilities and their families? Journal of Autism and Developmental Disorders, 51, 1772-1780. Ar gael o: https://eprints.whiterose.ac.uk/159930/12/Asbury_et_al_2021_.pdf

Davies, S. (2021) The Education of Autistic Pupils in Wales: Preliminary Report. Abertawe: Prifysgol Abertawe.

Education Support (2020) Covid-19 and the classroom: working in education during the coronavirus pandemic: the impact of education professionals’ mental health and wellbeing. Llundain: Education Support. [Ar-lein]. Ar gael o: https://www.educationsupport.org.uk/media/rn4ek0hy/covid-19_and_the_classroom.pdf

End Child Poverty, Loughborough University (2022) Local indicators of child poverty after housing costs, 2020/21. Swydd Gaerlŷr: Canolfan Ymchwil mewn Polisi Cymdeithasol, Prifysgol Loughborough. [Ar-lein]. Ar gael o: https://endchildpoverty.org.uk/wp-content/uploads/2022/07/Local-child-poverty-indicators-report-2022_FINAL.pdf

Estyn (Heb ei ddyddio) Cynlluniau gweithredu ôl-arolygiad. Caerdydd: Estyn. [Ar-lein]. Ar gael o: https://www.estyn.llyw.cymru/system/files/2022-01/Post%2520inspection%2520action%2520plans%2520guidance%2520cy_0.pdf

Estyn (Heb ei ddyddio) Arweiniad ynglŷn ag ysgolion yn y categori mesurau arbennig a’r cyfnod ymsefydlu ar gyfer athrawon newydd gymhwyso. Caerdydd: Estyn. [Ar-lein]. Ar gael o: https://www.estyn.llyw.cymru/system/files/2022-01/Guidance%2520regarding%2520schools%2520in%2520special%2520measures%2520and%2520the%2520induction%2520of%2520NQTs%2520cy.pdf

Estyn (Heb ei ddyddio) Ysgolion uwchradd 1: cwestiynau hunanfyfyrio i gynorthwyo ysgolion uwchradd wrth gynllunio ar gyfer y Cwricwlwm i Gymru. Caerdydd: Estyn. [Ar-lein]. Ar gael o: https://annual-report.estyn.gov.wales/app/uploads/2022/09/Ysgolion-uwchradd-1.pdf

Estyn (Heb ei ddyddio) Ysgolion uwchradd 2: cwestiynau hunanfyfyrio i gynorthwyo ysgolion uwchradd i werthuso addysg yn sgil ei effaith ar ddysgu. Caerdydd: Estyn. [Ar-lein]. Ar gael o: https://annual-report.estyn.gov.wales/app/uploads/2022/09/Ysgolion-uwchradd-2.pdf

Estyn (Heb ei ddyddio) Ysgolion arbennig annibynnol: Cwestiynau hunanfyfyrio i gynorthwyo i gryfhau arweinyddiaeth mewn ysgolion arbennig annibynnol. Caerdydd: Estyn. [Ar-lein]. Ar gael o: https://annual-report.estyn.gov.wales/app/uploads/2022/09/Ysgolion-arbenig-annibynnol.pdf

Estyn (Heb ei ddyddio) Unedau cyfeirio disgyblion: Cwestiynau hunanfyfyrfio i gynorthwyo UCDau i baratoi ar gyfer y Cwricwlwm i Gymru. Caerdydd: Estyn. [Ar-lein]. Ar gael o: https://annual-report.estyn.gov.wales/app/uploads/2022/09/Unedau-cyfeirio-disgyblion.pdf

Estyn (Heb ei ddyddio) Colegau arbenigol annibynnol: cwestiynau hunanfyfyrio i gefnogi dysgu proffesiynol mewn colegau arbenigol annibynnol. Caerdydd: Estyn. [Ar-lein]. Ar gael o: https://annual-report.estyn.gov.wales/app/uploads/2022/09/Colegau-arbenigol-annibynnol.pdf

Estyn (Heb ei ddyddio) Gwasanaethau addysg llywodraeth leol: cwestiynau hunanfyfyrio i gynorthwyo swyddogion mewn gwasanaethau addysg llywodraeth leol i werthuso eu gwaith. Caerdydd: Estyn. [Ar-lein]. Ar gael o: https://annual-report.estyn.gov.wales/app/uploads/2022/09/Gwasanaethau-addysg-llywodraeth-leol.pdf

Estyn (Heb ei ddyddio) Dysgu oedolion yn y gymuned: cwestiynau hunanfyfyrio i gynorthwyo partneriaethau dysgu oedolion i wella cydweithio. Caerdydd: Estyn. [Ar-lein]. Ar gael o: https://annual-report.estyn.gov.wales/app/uploads/2022/09/Dysgu-oedolion-yn-y-gymuned.pdf

Estyn (Heb ei ddyddio) Addysg gychwynnol i athrawon 2: cwestiynau hunanfyfyrio i gynorthwyo i werthuso ansawdd mentora mewn addysg gychwynnol i athrawon. Caerdydd: Estyn. [Ar-lein]. Ar gael o: https://annual-report.estyn.gov.wales/app/uploads/2022/09/Addysg-gychwynnol-i-athrawon-2.pdf

Estyn (Heb ei ddyddio) Cymraeg i oedolion: cwestiynau hunanfyfyrio i gynorthwyo darparwyr Cymraeg i oedolion i wella medrau siarad dysgwyr. Caerdydd: Estyn. [Ar-lein]. Ar gael o: https://annual-report.estyn.gov.wales/app/uploads/2022/09/Cymraeg-i-oedolion.pdf

Estyn (2018) Gwella addysgu. Caerdydd: Estyn. [Ar-lein]. Ar gael o: https://www.estyn.llyw.cymru/system/files/2020-07/Improving%20teaching%20-%20cy.pdf

Estyn (2020a) Adroddiad Blynyddol Prif Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru: 2018-2019. Caerdydd: Estyn. [Ar-lein]. Ar gael o: https://www.estyn.llyw.cymru/system/files/2022-01/ESTYN%20Annual%20Report%202020_WELSH.pdf

Estyn (2020b) Dathlu amrywiaeth a hyrwyddo cynhwysiant: Arfer dda o ran cefnogi dysgwyr lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsryweddol (LGBT) mewn ysgolion a cholegau. Caerdydd: Estyn. [Ar-lein]. Ar gael o: https://www.estyn.llyw.cymru/system/files/2022-02/Celebrating%20diversity%20and%20promoting%20inclusion%20cy.pdf

Estyn (2021a) Addysgu hanes Cymru gan gynnwys hanes, hunaniaeth a diwylliant Pobl Ddu, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig. Caerdydd: Estyn. [Ar-lein]. Ar gael o: https://www.estyn.llyw.cymru/document-page/20673/cynnwys

Estyn (2021b) Arfer effeithiol: Dulliau dysgu ffurfiol ac anffurfiol sy’n galluogi dysgwyr i gymathu â’r gymuned Gymraeg. Caerdydd: Estyn. [Ar-lein]. Ar gael o: https://www.estyn.llyw.cymru/arfer-effeithiol/dulliau-dysgu-ffurfiol-ac-anffurfiol-syn-galluogi-dysgwyr-i-gymathu-ar-gymuned

Estyn (2022a) Y Cwricwlwm i Gymru: sut mae consortia rhanbarthol ac awdurdodau lleol yn cynorthwyo ysgolion? Caerdydd: Estyn. [Ar-lein]. Ar gael o: https://www.estyn.llyw.cymru/system/files/2022-03/Y%20Cwricwlwm%20i%20Gymru%20%E2%80%93%20sut%20mae%20consortia%20rhanbarthol%20ac%20awdurdodau%20lleol%20yn%20cynorthwyo%20ysgolion.pdf

Estyn (2022b) Cyngor ac arweiniad diduedd ar yrfaoedd i bobl ifanc 14-16 oed a ddarperir gan gynghorwyr Gyrfa Cymru. Caerdydd: Estyn. [Ar-lein]. Ar gael o: https://www.estyn.llyw.cymru/system/files/2022-05/Cyngor%20ac%20arweiniad%20diduedd%20ar%20yrfaoedd%20i%20bobl%20ifanc%2014-16%20oed%20a%20ddarperir%20gan%20gynghorwyr%20Gyrfa%20Cymru_0.pdf

Estyn (2022c) Arolygiad o’r cwricwlwm 16-19 presennol yng Nghymru. Caerdydd: Estyn. [Arlein]. Ar gael o: https://www.estyn.llyw.cymru/adroddiadau-thematig/adolygiad-or-cwricwlwm-16-19-presennol-yng-nghymru

Estyn (2022d) ‘Dydyn ni ddim yn dweud wrth ein hathrawon’ – profiadau o aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith disgyblion ysgolion uwchradd yng Nghymru. Caerdydd: Estyn. [Arlein]. Ar gael o: https://www.estyn.llyw.cymru/document-page/21018/contents

Estyn (2022e) Dydyn ni ddim yn dweud wrth ein hathrawon, ond mae angen i ysgolion wybod – adroddiad i ddysgwyr. Caerdydd: Estyn. [Ar-lein]. Ar gael o: https://www.estyn.llyw.cymru/system/files/2021-12/Profiadau%20o%20aflonyddu%20rhywiol%20rhwng%20cyfoedion%20ymhlith%20disgyblion%20ysgolion%20uwchradd%20yng%20Nghymru.pdf

Estyn (2022f) Ysgolion pob oed yng Nghymru – adroddiad ar heriau a llwyddiannau sefydlu ysgolion pob oed. Caerdydd: Estyn. [Ar-lein]. Ar gael o: https://www.estyn.llyw.cymru/document-page/20816/contents

Estyn (2022g) Arfer effeithiol: ymagwedd wahanol at ADY. Caerdydd: Estyn. [Ar-lein]. Ar gael o: https://www.estyn.llyw.cymru/arfer-effeithiol/ymagwedd-wahanol-ady

Estyn (2022h) Addysg Drochi Cymraeg – strategaethau a dulliau i gefnogi dysgwyr 3-11 mlwydd oed. Caerdydd: Estyn. [Ar-lein]. Ar gael o: https://www.estyn.llyw.cymru/document-page/20964/cynnwys

Estyn (2022i) Crynodeb o alwadau ac ymweliadau ymgysylltu ag ysgolion ac UCDau. Caerdydd: Estyn. [Ar-lein]. Ar gael o: https://www.estyn.llyw.cymru/system/files/2022-02/Crynodeb%20o%20alwadau%20ac%20ymweliadau%20ymgysylltu%20ag%20ysgolion%20ac%20UCDau%20%E2%80%93%20hydref%202021.pdf

Estyn (2022j) Gwaith ymgysylltu: diweddariad am y sectorau addysg bellach a dysgu oedolion yn y gymuned – hydref 2021. Caerdydd: Estyn. [Ar-lein]. Ar gael o: https://www.estyn.llyw.cymru/system/files/2022-03/Gwaith%20ymgysylltu%20-%20diweddariad%20am%20y%20sectorau%20addysg%20bellach%20a%20dysgu%20oedolion%20yn%20y%20gymuned%20%E2%80%93%20hydref%202021.pdf

Estyn (2022k) Arfer effeithiol: ymchwil sydd yn sail i strategaethau dysgu ac addysgu. Caerdydd: Estyn. [Ar-lein]. Ar gael o: https://www.estyn.llyw.cymru/arfer-effeithiol/ymchwil-sydd-yn-sail-i-strategaethau-dysgu-ac-addysgu

King’s College London (2022) Child and adolescent mental health during the COVID-19 pandemic. Llundain: King’s College London. [Ar-lein]. Ar gael o: https://www.kcl.ac.uk/news/child-and-adolescent-mental-health-during-the-covid-19-pandemic

Llywodraeth Cymru (2017), Ysgolion sy’n achosi pryder: canllawiau statudol i ysgolion ac awdurdodau lleol. Caerdydd: Llywodraeth Cymru. (222/2017). [Ar-lein]. Ar gael o: https://www.llyw.cymru/sites/default/files/publications/2018-03/ysgolion-sy%27n-peri-pryder-canllawiau-statudol-i-ysgolion-ac-awdurdodau-lleol.pdf

Llywodraeth Cymru (2020) Review of the impact of mass disruption on the wellbeing and mental health of children and young people, and possible therapeutic interventions. Caerdydd: Llywodraeth Cymru. (62/2020) [Ar-lein]. Ar gael o: https://www.gov.wales/sites/default/files/statistics-and-research/2020-09/review-impact-mass-disruption-wellbeing-mental-health-children-young-people-possible-therapeutic-interventions_0.pdf

Llywodraeth Cymru (2021) Adolygiad cyflym o’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol. Caerdydd: Llywodraeth Cymru. [Ar-lein]. Ar gael o: https://www.llyw.cymru/adolygiad-cyflym-or-ganolfan-dysgu-cymraeg-genedlaethol-html

Llywodraeth Cymru (2022) Pobl ifanc heb fod mewn addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant (NEET): Ebrill 2021 i Fehefin 2022. Caerdydd: Llywodraeth Cymru. (SB 27/2022). [Ar-lein]. Ar gael o: https://www.llyw.cymru/pobl-ifanc-heb-fod-mewn-addysg-cyflogaeth-neu-hyfforddiant-neet-ebrill-2021-i-fehefin-2022-html

Llywodraeth Cymru, Addysg Cymru (2021), Gweithredu Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018: Canllaw technegol i weithredu’r Ddeddf yn ystod y flwyddyn gyntaf o weithredu (2021 i 2022). Caerdydd: Llywodraeth Cymru. (WG43966). [Ar-lein]. Ar gael o: https://www.llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-11/gweithredu-deddf-aln-ar-tribiwnlys-addysg-cymru-2018-canllaw-technegol-v2.pdf

Llywodraeth Cymru, Addysg Cymru (2022a), Cwricwlwm ar gyfer lleoliadau meithrin a ariennir nas cynhelir. Caerdydd: Llywodraeth Cymru, (WG43760). [Ar-lein]. Ar gael o: https://hwb.gov.wales/api/storage/d3bbf845-5df4-47bd-9ada-55cb56dc15e5/220914-cwricwlwm-ar-gyfer-lleoliadau-meithrin-a-ariennir-nas-cynhelir.pdf

Panchal, U. et al. (2021) The impact of COVID-19 lockdown on child and adolescent mental health: systematic review. European Child & Adolescent Psychiatry, Aug (18), 1-27. Ar gael o: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00787-021-01856-w.pdf?pdf=button%20sticky

Pearcey, S. et al. (2020) Report 03: Parents/carers report on their own and their children’s concerns about children attending school. Rhydychen: Sefydliad Cenedlaethol dros Ymchwil Iechyd. [Ar-lein]. Ar gael o: https://cospaceoxford.org/wp-content/uploads/2020/08/Co-SPACE-supp-report05_School-concerns.pdf

Prydain Fawr, Adran Addysg (2021) Understanding Progress in the 2020/21 Academic Year: Findings from the summer term and summary of all previous findings. Llundain: Adran Addysg. [Ar-lein]. Ar gael o: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1062286/Understanding_progress_in_the_2020_to_2021_academic_year_Findings_from_the_summer_term_and_summary_of_all_previous_findings.pdf

Rowlands, M. (2022) Adolygiad presenoldeb – goblygiadau’r pandemig COVID-19 ar bresenoldeb mewn ysgolion. Caerdydd: Llywodraeth Cymru. [Ar-lein]. Ar gael o: https://www.llyw.cymru/sites/default/files/publications/2022-04/adolygiad-presenoldeb-goblygiadaur-pandemig-covid-19-ar-bresenoldeb-mewn-ysgolion.pdf

Sefydliad Gwaddol Addysg (Heb ei ddyddio) Teaching and Learning Toolkit: an accessible summary of education evidence. Llundain: Sefydliad Gwaddol Addysg. [Ar-lein]. Ar gael o: https://educationendowmentfoundation.org.uk/education-evidence/teaching-learning-toolkit?impact=-2..8

Sefydliad Gwaddol Addysg (Heb ei ddyddio) Early Years Toolkit: an accessible summary of educational research for early years teaching. Llundain: Sefydliad Gwaddol Addysg. [Ar-lein]. Ar gael o: https://educationendowmentfoundation.org.uk/education-evidence/early-years-toolkit

Y Rhydwaith Ymchwil Iechyd Mewn Ysgolion (2022) Iechyd meddwl a lles ieuenctid yng Nghymru: Cymharu canfyddiadau o arolwg Iechyd a Lles Myfyrwyr 2019 a 2021 gan y Rhwydwaith Ymchwil Iechyd mewn Ysgolion. Caerdydd: Prifysgol Caerdydd. [Ar-lein]. Ar gael o: https://www.shrn.org.uk/mhw-briefing-2022/