Mynd i'r cynnwys

Crynodeb sector

Dysgu oedolion yn y gymuned

2022-2023


Addysgu a dysgu

Beth sy'n mynd yn dda

 • Mae partneriaethau’n parhau i gynnig sesiynau dysgu wyneb-yn-wyneb ac ar-lein yn unol â dymuniadau dysgwyr.
 • At ei gilydd, mae addysgu ar draws meysydd rhaglenni yn effeithiol ac mae tiwtoriaid yn cefnogi eu dysgwyr yn dda.
 • Mae nifer y dysgwyr Saesneg ar gyfer siaradwyr ieithoedd eraill yn cynyddu a, lle y bo’n berthnasol, mae darpariaeth yn llwyddiannus o ran helpu dysgwyr i addasu i’w bywydau newydd yng Nghymru.
 • Lle mae partneriaethau’n cynnig cyrsiau diddordeb personol, mae’r rhain o fudd i les dysgwyr, yn ogystal â’u cynorthwyo i gaffael medrau a gwybodaeth.

Beth sydd angen ei wella

 • Nid yw partneriaethau’n olrhain a monitro cynnydd disgyblion o fewn, ar draws ac wrth adael eu darpariaeth, yn ddigon da.
 • Nid yw partneriaethau’n darparu digon o gyfleoedd i ddysgwyr Cymraeg eu hiaith gymryd rhan mewn dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg.

Gofal, cymorth a lles

Beth sy'n mynd yn dda

 • Mae darparwyr yn cynnig cymorth gwerthfawr wedi’i bersonoli i ddysgwyr.
 • Mae darparwyr yn canolbwyntio ar hyrwyddo dewisiadau iach i ddysgwyr o ran eu ffordd o fyw, yn ogystal â helpu dysgwyr i ddeall pwysigrwydd cydraddoldeb ac amrywiaeth.
 • Mae darparwyr yn cynnig cyfleoedd ystyrlon i ddysgwyr leisio eu barn a dylanwadu ar ddarpariaeth.
 • Mae bron pob dysgwr yn cyfranogi’n frwdfrydig a dywed llawer ohonynt fod ymgysylltu â’u dysgu yn fuddiol i’w lles.

Beth sydd angen ei wella

 • Heb wefannau trosfwaol ar gyfer partneriaethau, yn aml, nid yw darpar ddysgwyr yn gallu gweld arlwy gyfan y bartneriaeth yn hawdd. Mae hyn yn golygu na allant ddod o hyd i’r cyrsiau sy’n gweddu orau i’w hanghenion neu eu dewis iaith bob tro.

Arwain a gwella

Beth sy'n mynd yn dda

 • Mae partneriaethau’n deall anghenion eu dysgwyr a’u cymunedau’n dda.
 • Yn yr enghreifftiau gorau, mae gan bartneriaethau weledigaeth glir, gytûn sy’n cael ei mynegi’n dda; mae’r partneriaid yn alinio eu gwaith a’u hadnoddau i gefnogi hyn yn effeithiol.
 • Mae arweinwyr a rheolwyr yn cydweithio’n dda â’i gilydd i sicrhau y caiff gwersi eu cynnal mewn ystod eang o leoliadau sy’n hawdd eu cyrraedd ac sydd wedi’u lleoli’n gyfleus ar draws ardaloedd daearyddol gwahanol.

Beth sydd angen ei wella

 • Lle nad yw gweithio mewn partneriaeth yn gryf, mae angen gwella trefniadau arweinwyr ar gyfer hunanwerthuso a sicrhau ansawdd darpariaeth.

Trosolwg o argymhellion o arolygiadau

3

Arolygwyd tair partneriaeth yn ystod 2022-2023.

3

Cafodd bob un o’r tair partneriaeth argymhellion i wella olrhain a monitro cynnydd dysgwyr.

3

Cafodd bob un o’r tair partneriaeth argymhelliad i ymwreiddio neu gynyddu’r arlwy cyfrwng Cymraeg o fewn eu darpariaeth.

Roedd argymhellion eraill yn canolbwyntio ar yr angen i ddarparu cyfeiriad strategol ar lefel y bartneriaeth, gwella marchnata arlwy’r ddarpariaeth, gwella i ba raddau y mae dysgwyr yn cyfrannu at hunanwerthuso, a rhoi arsylwi a safoni traws-bartneriaeth ar waith i adeiladu cyd-ddealltwriaeth o ansawdd yr addysgu a’r dysgu.


Cwestiynau myfyriol

Cwestiynau i helpu darparwyr i ddefnyddio gwybodaeth am gynnydd a dilyniant dysgwyr i wella eu darpariaeth a’u harfer:

 • Pa mor effeithiol y mae’r bartneriaeth yn olrhain a monitro cynnydd dysgwyr yn y ddarpariaeth ac ar ei thraws?
 • Pa mor dda y mae partneriaid yn y bartneriaeth yn rhannu gwybodaeth briodol am ddilyniant dysgwyr wrth iddynt symud rhwng partneriaid?
 • Pa mor dda y mae’r bartneriaeth yn cipio gwybodaeth am gyrchfannau dysgwyr ar ôl iddynt adael y ddarpariaeth?
 • Pa mor effeithiol y mae gwybodaeth am gynnydd a chyrchfannau dysgwyr, ynghyd â mewnwelediad i effaith darpariaeth, yn llywio prosesau hunanwerthuso ar lefel darparwyr a’r bartneriaeth?

Arfer effeithiol

I ddarllen am ddarparwyr unigol sy'n gweithio’n effeithiol mewn agweddau penodol o’u gwaith, ewch i’n tudalen crynodeb o arfer effeithiol ar gyfer 2022-2023